Ina (g, voc) Silke (bg, voc) Holger (keyb, voc) Gunther (dr, voc)